XV Mistrzostwa WLKP XC MTB

OpisRegulaminLista zarejestrowanych zawodnikówWyniki

Data: 18.05.2019

Miejsce: tereny Księżych Gór w Pniewach

 

Program imprezy:

8.30 – otwarcie Biura Zawodów
9.30-9.45 – trasa otwarta dla zawodników
10.00 – start Mini Żak i Mini Żaczka
10.45 – start Kat. Żak, Żaczka, Młodzik, Młodziczka
11.50 – start Kat. Juniorka, Kobiety Senior (Elita), Kobiety Masters
13.30 – start Kat. Junior Młodszy, Masters I, Masters II, Masters III, Masters IV
15.00 – start Kat. Junior, Senior (Elita)
16.30 – dekoracja Kat. Masters, Junior, Senior (Elita)
Pozostałe kategorie wiekowe będą dekorowane w trakcie trwania następnych wyścigów.
17.00 – zakończenie imprezy

WAŻNE INFORMACJE:

 • Zapisy kończą się 30 min przed startem danej kategorii.

Zapisz się!

Regulamin:

1. Organizatorzy:

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko ,,Pałuki”

Partnerzy:

 • Stowarzyszenie Rowerzystów „Odjechani – TEAM PL”
  Pniewy, ul. Wolności 20,
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach,
 • Akademicki Związek Sportowy w Poznaniu.
2. Cel imprezy:

– popularyzacja wyścigów kolarskich dla posiadaczy rowerów górskich,
– promocja roweru jako sposobu na spędzenie wolnego czasu,
– promocja miasta Pniewy i okolic jako terenów sprzyjających uprawianiu turystyki sportowej i rekreacji.

3.Termin i miejsce zawodów:

Zawody odbędą się w dniu 18-05-2019 r.
Zawody odbędą się na terenach Księżych Gór w Pniewach.
Biuro Zawodów (boisko Księże Góry) będzie czynne od godz. 8.30
Zapisy kończą się 30 min. przed startem danej kategorii wiekowej.

4. Warunki uczestnictwa:

Zawody mają charakter otwarty.
Prawo startu mają kobiety oraz mężczyźni w następujących kategoriach:

Kobiety:

Kategoria: Roczniki:
Mini Żak (dzieci) 2011 – 2009
Żaczka 2008 – 2007
Młodziczka 2006 – 2005
Juniorka 2004 – 2001
Kobieta Elita 2000 i starsze
Kobieta Master 1988 i starsze

 

Mężczyźni

Kategoria: Roczniki:
Mini Żak (dzieci) 2011 – 2009
Żak 2008 – 2007
Młodzik 2006 – 2005
Junior Młodszy 2004 – 2003
Junior 2002 – 2001
Elita 2000 i starsi
Masters I 1988 – 1979
Masters II 1978 – 1969
Masters III 1968 – 1964
Masters IV 1963  i starsi

Uczestnicy Akademickich Mistrzostw Wielkopolski będą klasyfikowani wg kategorii wiekowych podanych powyżej oraz w oparciu o Regulamin zawodów AZS.

5. Ubezpieczenie i odpowiedzialność:
 • każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność; za niepełnoletnich odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność podpisując stosowne oświadczenie. Za niepełnoletnich oświadczenie podpisują rodzice lub opiekunowie prawni,
 • wypełniając kartę zgłoszeniową (w formie pisemnej) uczestnik akceptuje poniższą klauzulę:
Klauzula:

„Znane mi są reguły i zasady uprawiania kolarstwa i zobowiązuję się do ich przestrzegania
w trakcie trwania zawodów. Znane mi jest ryzyko związane z udziałem w zawodach, jestem świadomy szkód (w tym polegających na naruszeniu nietykalności cielesnej, uszkodzeniu ciała
lub rozstroju zdrowia) jakie mogą powstać w czasie i w związku z rywalizacją sportową i podejmuję ją w sposób świadomy i dobrowolny. Biorąc udział w zawodach na własne ryzyko przyjmuję jednocześnie do wiadomości i oświadczam, iż ponoszę wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody mogące powstać wskutek mojego uczestnictwa w zawodach, w szczególności w przypadku naruszenia przeze mnie reguł sportowych. Przyjmuję do wiadomości, iż w razie wypadku, w szczególności spowodowanego przez innego uczestnika zawodów, nie przysługują mi jakiekolwiek roszczenia w stosunku do organizatora zawodów. Przyjmuję do wiadomości, iż odpowiedzialność organizatora zawodów jest określona przepisami prawa, a jej zakres nie jest rozszerzony umownie
w żaden sposób, dorozumiany lub bezpośredni.

Oświadczam również, iż mój stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w zawodach. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zapoznałem się z trasą i zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w zawodach pod nazwą XV Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski w Kolarstwie Górskim XC MTB – Pniewy Księże Góry 2019. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję.

Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie TKKF Ognisko Pałuki z siedzibą w Wągrowcu zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27-04-2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE na potrzeby związane z organizacją i przeprowadzeniem zawodów sportowych pod nazwą XV Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski w Kolarstwie Górskim XC MTB – Pniewy Księże Góry 2019.”,

 • Organizator nie ubezpiecza uczestników w zakresie NNW podczas zawodów, jednak zaleca uczestnikom zawodów dodatkowe ubezpieczenie się od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • zabezpieczenie rzeczy osobistych przed kradzieżą należy do obowiązków każdego zawodnika i organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za tego typu przypadki,
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy lub śmierć uczestników wyścigu odniesione w trakcie zawodów oraz szkody wyrządzone przez uczestników wyścigu wobec osób trzecich,
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich oraz za zdarzenia losowe powstałe w czasie wyścigu z winy uczestnika,
 • Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach,
 • Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego i ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim lub wobec Organizatora,
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika. Za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika, odpowiedzialność ponosi uczestnik,
 • W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z zawodami uczestnicy nie mogą występować
  z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu
  lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją zawodów,
 • Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
6. Zasady rozgrywania zawodów:

Zawodnikom zabrania się :

 • skracania wyznaczonej trasy,
 • opuszczania okrążeń,
 • utrudnianie wyprzedzania przez szybszego zawodnika, poprzez jazdę niezgodną z przepisami, zajeżdżanie, gwałtowną zmianę kierunku jazdy,
 • używanie agresywnych i niecenzuralnych słów podczas zawodów,
 • zawodnik nie może przyjmować ani otrzymywać żadnego rodzaju pomocy technicznej podczas trwania wyścigu,
 • zakazana jest wymiana roweru podczas wyścigu.

Zawodnik zobowiązany jest być w stanie trzeźwym i nie może być pod wpływem żadnych środków odurzających.

7. Godziny startów i dystanse:

Ilość rund zostanie podana przed startem każdej kategorii wiekowej

Kategoria Godzina startu Czas zwycięzcy
Mini Żak i Mini Żaczka 10.00 ok. 20 min
Żak 10.45 ok. 20 min
Żaczka 10.45 ok. 20 min
Młodzik 10.45 ok. 30 min
Młodziczka 10.45 ok. 30 min
Juniorka 11.50 ok. 40 min
Kobieta Senior (Elita) 11.50 ok. 40 min
Kobieta Masters 11.50 ok. 40 min
Junior Młodszy 13.30 ok. 50 min
Masters I 13.30 ok. 50 min
Masters II 13.30 ok. 50 min
Masters III 13.30 ok. 50 min
Masters IV 13.30 ok. 50 min
Junior 15.00 ok. 70 min
Senior (Elita) 15.00 ok. 70 min

 

Poszczególne kategorie będą nagradzane w trakcie trwania następnych wyścigów

Dekoracja kat. Mastres, Junior oraz Senior (Elita) ok. godz.16.30

Zakończenie imprezy ok. godz. 17.00

8. Zwycięzcy:

Zwycięzcą wyścigu w każdej kategorii zostaje zawodnik, który wyznaczony dystans wyścigu pokona w najkrótszym czasie.

Zawodnicy zdublowani w danej kategorii kończą wyścig na okrążeniu, w którym zwycięzca wyścigu w danej kategorii przejechał linię mety.

9. Opłaty

Wpisowe wynosi :

– Brak opłaty – Kat. Mini Żak, Żak, Młodzik (chłopcy i dziewczęta)
– 40 zł – Kat. Masters
– 40 zł – Kat. Senior (Elita)
– 40 zł – inne kategorie.

10. Nagrody:

Zawodnicy w poszczególnych kategoriach walczą o następujące nagrody:

Kategoria: Mini Żak, Żak/Żaczka, Młodzik/Młodziczka – miejsca 1-3 – medale.

Pozostałe kategorie: 1 – 3 miejsce – puchary.

11. Warunki techniczne:
 • zakazane są rowery wspomagane elektrycznie lub w inny sposób rowery przełajowe,
 • dopuszcza się do startu inne rowery 28” opony min. 45mm,
 • dopuszcza się do startu inne rowery 27,5”,
 • zawodnik zobowiązany jest do startu z oryginalnym numerem startowym wydanym przez organizatorów,
 • numer startowy należy zamocować na kierownicy tak, aby był czytelny dla sędziów,
 • warunkiem uczestnictwa jest posiadanie kasku ochronnego zarówno podczas zawodów, jak i jazd treningowych.
12. Organizator zapewnia:
 • posiłek regeneracyjny,
 • dostęp do urządzeń sanitarnych,
 • oznakowanie i zabezpieczenie trasy przejazdu uczestników wyścigu,
 • numery startowe wydawane zgodnie z Regulaminem,
 • pomoc medyczną podczas zawodów.
13. Inne postanowienia:
 • W momencie zapisów Zawodnicy zobowiązani są okazać dowód tożsamości,
 • W wypadku zagubienia lub zniszczenia numeru zawodnik jest zobowiązany wykupić duplikat numeru od organizatora. Za zniszczenie rozumie się również pozbawienie numeru kolorowych krawędzi poprzez przycięcie,
 • Brak znajomości regulaminu nie chroni przed konsekwencjami jego postanowień,
 • W kwestiach spornych decyzja sędziego głównego jest ostateczna,
 • Ewentualne zmiany dotyczące zasad rozgrywania zawodów a wynikające w ostatniej chwili, będą podane zawodnikom do wiadomości tuż przed startem przez przedstawiciela Komisji Sędziowskiej,
 • W sytuacjach nieopisanych w danym regulaminie decydujący głos ma komisja w składzie:
  • Sędzia Główny zawodów,
  • Przedstawiciel organizatora,
 • Wszelkie informacje i wyniki: gogolmtb.pl

Regulamin w wersji do ściągnięcia dostępny TUTAJ!

Treść dostępna jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Prosimy o zalogowanie się.
Oznaczenia kolorów:

? Pierwsze miejsce w kategorii wiekowej
? Drugie miejsce w kategorii wiekowej
? Trzecie miejsce w kategorii wiekowej

Wyniki Pniewy XC MINI ŻACY

Wyniki Pniewy XC Żaczka Młodziczka

Wyniki Pniewy XC Żak Młodzik

Wyniki Pniewy XC Kobiety OPEN

Wyniki Pniewy XC Junior Młodszy Masters

Wyniki Pniewy XC Elita Junior